Nytt projekt om bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Profu leder nu ett forskningsprojekt kring fjärrvärmesektorns möjligheter till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS).

Bio-CCS kommer troligen vara nödvändigt för att uppnå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Fjärrvärmesektorn har goda förutsättningar för bio-CCS genom den omfattande användningen av biobränslen. Det är också ett led i branschens vision att år 2045 vara en kolsänka som hjälper till att minska de svenska utsläppen. För i vissa andra sektorer kommer det vara svårt eller mycket dyrt att uppnå nettonollutsläpp och fjärrvärmesektorn kan då hjälpa till att kompensera för dessa sektorers fortsatta utsläpp.

För att realisera visionen krävs konkreta insatser och en nära samverkan mellan fjärrvärmeföretag och med andra sektorer. Det gäller bland annat samverkan kring utbygganden av infrastruktur för transport och lagring av koldioxid, kring processutformning och tekniklösningar samt inte minst kring frågan om framtida styrmedel för bio-CCS med tillhörande infrastruktur.

Projektet har som mål att ta fram underlag till en färdplan för bio-CCS i fjärrvärmesektorn. Färdplanen ska ge konkret vägledning till fjärrvärmeföretagen när det gäller implementering av bio-CCS samt att visa hur fjärrvärmesektorn med hjälp av avskiljning och lagring av biogen koldioxid från förbränning av biobränslen och/eller avfall kan bli en kolsänka till år 2045. Energiforsk är värd för projektet som finansieras av fjärrvärme- och avfallsbranschen samt Energimyndigheten.

 

JENNY GODE,
E-post: jenny.gode@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66