Nyhetsarkiv

Profu i Europa

I slutet av maj medverkade Profu vid seminarier i Bryssel med temat Fjärrvärme i Europa. Mötet anordnades av DHC+ som är en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom Europa. Profu presenterade resultat från det pågående forskningsprojektet Digitalisering i Energisektorn samt våra erfarenheter från utveckling av kunderbjudanden och prismodeller inom fjärrvärme. Vi är stolta över att vår kunskap efterfrågas i Europa och ser samtidigt fram emot att lära oss av erfarenheter från andra länder inom området fjärrvärme.


 

Profu utreder värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem

Inom ramen för Energiforsks program Termiska Energilager så genomför Profu en utredning om värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem. Fjärrvärmeproduktionen karaktäriseras typiskt av stora skillnader i rörlig värmeproduktions- kostnad vid olika tidpunkter under året. Detta väcker frågan om att lagra värme som producerats till låg kostnad för att ersätta värmeproduktion med höga kostnader.

Läs mer


 

Projekt Polcirkeln prisat

Projekt Polcirkeln (Policy för cirkulär ekonomi) utvaldes till ”Best paper award” vid konferensen Ecodesign 2017 bland 152 bidrag. Projektledaren Jenny Sahlin, Profu som ledde projektet tillsammans med Åsa Moberg på IVL säger att ”Vi är väldigt stolta och hoppas att det leder till förbättrat beslutsfattande! Vi vill också tacka alla finansiärer och deltagare i projektet.” Projektets huvudfinansiär var RE:Source tillsammans med Avfall Sverige och det väntas få en fortsättning med start under våren 2018.

Läs mer


 

Nya viktiga värmeavtal på den lokala värmemarknaden

Profu har lång erfarenhet av arbete med avtal på värmemarknaden. Både mellan restvärmeleverantör och energiföretag och mellan kund och energiföretag. Vi fungerar som analytiker för att ta fram ett gemensamt underlag och som diskussionspartner i dialogen och förhandlingarna ...

Läs mer


 

"Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv"

Avfallsbränsle står för en allt större del av svensk fjärrvärmeproduktion och utgör idag det näst största bränslet. Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme är dock ifrågasatt i vissa sammanhang. Projektet konstaterar att det är en begränsad eller utebliven systemsyn som gör att energiåtervinning från avfall bland annat ges en låg värdering i flera system för jämförelse mellan uppvärmningsalternativ. Fjärrsyn-projektet har bidragit till att strukturera upp de olika miljövärderings- principer som används och förtydligat när och hur de bör användas. Grundläggande är att det är den fråga som ska besvaras som ska styra valet av beräkningsprincip, och att valet av systemgräns är av stor vikt. Läs mer och ladda ned rapporten och ett resultatblad från Fjärrsyns hemsida

Läs mer